Du er her

Elever og læring

Aktiv undervisning

Etter prinsippet om eksemplarisk undervisning er "Aktiv undervisning" lagt opp som en verkstedsøkt der de tilstedeværende får prøve ut ulike aktiviserende, men samtidig enkle og lite ressurskrevende undervisningsopplegg. Eksemplarisk undervisning betyr i denne sammenheng at deltakerne selv får sett og prøvd ulike aktiviteter i stedet for å få en forelesning om aktivitetene og betydningen de har.

Tanken bak aktiv undervisning er at elever som på forskjellige måter stimuleres til å være aktive i undervisningen lærer bedre enn elever som ikke gjør det og som kanskje i større grad kan velge i hvilken grad de engasjerer seg i undervisningen. Dette støttes også av læringsteori og empirisk forskning på læring.

Kjersti Lea, førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og Jorunn Nyléhn, førsteamanuensis, Institutt for biovitenskap

NB! Tid og sted for dette seminaret er flyttet: 

Jusbygget, Seminarrom 1
Nytt tidspunkt: 12.00 - 14.00

 

Hukommelse og Læring gjennom Virtual Reality (VR)

Jeg vil fortelle om min, og andre sin forskning, på hvordan bruk av VR-teknologi kan være nyttig i klasserommet. Jeg vil ta utgangspunkt i forskningen vi har gjort på SLATE (senter for læring & teknologi), og de prosjektene vi står i nå. Jeg vil fokusere på opplevelsen VR-miljø kan gi, og hvordan det kan brukes til erfaring- og opplevelsesbasert læring.

Joakim Vindenes, stipendiat, Institutt for informasjons- og medievitenskap og Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE)

Jusbygget, Seminarrom F, 09.15 - 10.00

La elevene dine forske - Holbergprisen i skolen

Gjennom den nasjonale konkurransen Holbergprisen i skolen kan du som lærar utvikle elevane dine si evne til kritisk tenking, sjølvstendig arbeid, formidling og forsking. Ved å skape kontakt mellom forskingsverda og elevar vert elevane førebudde til vidare studiar. Under sesjonen vil erfaringar frå deltaking løftast fram, og du blir nærare kjent med moglegheitene Holbergprisen i skolen gir deg og elevane dine.

Birger Berge, Holbergprisen i skolen og Kirsti Anita Røsand, lektor ved Fagerlia vgs og vinnar av lærarprisen 2018

Universitetsbiblioteket, Mezzanin, 13.15 - 14.00

MuseumsLosen – din veiviser til undervisning utenfor klasserommet

Presentasjon av et nytt planleggingsverktøy for lærere: MuseumsLosen.no Museene i vår region tilbyr over 60 undervisningsopplegg. De er tilrettelagt trinn og læreplaner og ledet av fagpersoner ved museene. MuseumsLosen har samlet alle tilbudene på ett sted, og hjelper deg å navigere frem til tilbud som passer for dine elever. Hvordan kan dette verktøyet gjøre skolehverdagen enklere for lærere og mer spennende for elevene?

Gitte Bastiansen, museumspedagog, Museum Vest

Sjøfartsmuseet, Auditoriet, 11.15 - 12.00

 

 

Språklæring hos barn i ulike språklæringssituasjonar

Barn veks opp i ulike språklæringssituasjonar og det er ein klar samanheng mellom barns erfaring med språk dei første åra og språkleg kompetanse seinare i livet. Det språklege erfaringsgrunnlaget i barnehagealder er til dømes av stor betyding for utvikling av lesing og skriving og av akademiske ferdigheiter.

Dei fleste barn i Noreg lærer eitt språk, norsk, fram til dei møter engelsk i 1. klasse. I Noreg har ein aukande andel barn eit ganske anna erfaringsgrunnlag med språk. Dei har erfaring med at ulike personar snakkar på ulike språk, og at ulike språk blir nytta i ulike situasjonar. I tillegg finst det mange barn som møter meir enn eitt språk frå fødselen av, og som lærer (mist) to språk samstundes, og der gjerne norsk er eitt av desse. Basert på slike ulikskapar i språklæringssituasjonen skil me mellom einspråkleg og fleirspråkleg førstespråksutvikling og  andrespråksutvikling.

Sentrale fokus i dette innlegget vil vera 1) typiske trekk ved desse ulike språklæringstypane, 2) om og korleis språkutviklinga til fleirspråklege barn er ulik utviklinga hos einspråklege barn, og 3) kva for konsekvensar språkleg erfaringsgrunnlag dei første åra har for utviklinga av språklege og akademiske ferdigheiter seinare i livet.

Ann-Kristin Helland Gujord, førsteamanuensis i norsk som andrespråk, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Sydneshaugen, Auditorium A, 09.15 - 10.00

Abonner på Elever og læring